Kentime Değer Projesi

Kentime Değer projesi hak temalı bir gençlik projesidir. Sivil İzleme metodunu bir araç olarak kullanarak, gençlerin toplumsal ve siyasal katılımlarını arttırmayı hedefler. Gençler, proje ile kent hakkı bağlamında yaşadıkları kenti gözlemlemler, izler ve raporlar, bununla birlikte gençler bulgularını İzmir ve Eskişehir’den belediye çalışanları ile paylaşma imkanı bulur. Bu buluşma hem gençler için hem de yerel yönetim çalışanları için oldukça değerlidir. Karşılıklı bir araya geliş karar alma mekanizmalarına katılımla ilgili önemli bir zemin hazırlar.

Kentime Değer Modeli ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu dökümanı inceleyebilirsiniz.

Proje İzmir ve Eskişehir’de gerçekleşmiştir. Projenin Ortakları Çiğli Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Kurulu), Toy Gençlik Derneği’dir.

Projenin önemli faaliyetleri şu şekildedir:

 1. Kent Hakkı Okulu
 2. Hayalimdeki Şehir Kampı
 3. Kent Forumları
 4. Sivil İzleme İzdüşüm Raporu
 5. Öneri Belgesi (Belediyeler, STK’lar ve Gençler için)

KENT HAKKI OKULU

Gençler, kent hakkı ile ilgili farklı konu başlıklarını farklı disiplinleri çalışan uzmanların ve akademisyenlerin perspektifinden ele alma şansı edinmiştir. Oturumlar online olarak 12 farklı başlıkta Kasım 2021 – Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Oturumların ardından gençler ele alınan konuyu, sokağa çıkarak yaşadıkları kentte nasıl vuku bulduğunu gözlemlemiştir.

Sivil İzleme Metodu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu dökümanı inceleyebilirsiniz.

Kent Hakkı Okulu, gençlere sivil izleme uygulamaları ile yaşadığı kenti daha yakından tanımaları ve sorunları tespit etmeleri için bir alan açmıştır. Aynı zamanda bir değişime gidebilmek için ihtiyaç olanın ne olduğunu anlama fırsatı da edinmişlerdir. Bu değişim her canlı için nasıl daha adil ve eşitlikçi olabilir diye tartışma imkanı da yaratılmıştır.

Kent Hakkı Okulu konu başlıkları ve eğitmenler şu şekildedir:

 • Sivil İzlemeye Giriş, İkbal Polat                          
 • Demokrasi ve Uygulamaları, Serkan Köybaşı
 • Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik, Zülfiye Yılmaz                  
 • Ulaşım ve Dolaşım, Ladin Yıldıran
 • Cinsiyet ve Kent, Derya Altun                        
 • Engellilik ve Kent, İdil Seda Ak
 • Ekoloji ve Kent, Meneviş Pirili                    
 • Eğitime Erişim ve Kent, Umut Dilsiz
 • Emek, Çalışma Hakkı ve Kent, Aslı Odman                          
 • Barınma ve Kent, Ulaş Bayraktar
 • Kültür ve Kent Sakinleri Arası Kaynaşma, Derya Kılıçalp                    
 • Tarihi Kentsel Miras, Mine Aşçı

Kent Hakkı Okulu’nun 4 başlığı herkese açık çevrimiçi seminer olarak gerçekleştirilmiştir. Kayıtlara buradan erişebilirsiniz:

Berk Butan, Gıda ve Kent

Feride Aksu Tanık, Kentlerde Sağlık,

Mahmut Şeren, Farklı Grupların Güvenlik İhtiyacı ve Kent 

Selçuk Açıkgöz, Spora Erişim ve Boş Vakitin Değerlendirilmesi ve Kent

Hayalimdeki Şehir Kampı

“Hayalimdeki Şehir Kampı” 22-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, İzmir Selçuk’ta bulunan Tiyatro Medresesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kampa, Eskişehir’den 10 ve İzmir’den 11 genç olmak üzere toplamda 21 proje katılımcısı ve proje ortağı olan belediyelerden 4 çalışan katılım göstermiştir. 

Hayalimdeki Şehir Kampında;

 • Kent Hakkı Okulu kapsamında dersler çerçevesinde işlenen konular ile bunu takiben gençler tarafından yürütülen Sivil İzleme Uygulamalarıyla elde bilgi ve çıktıların gözden geçirilmesi, 
 • Gençlerin gözünden ve tecrübelerine dayanarak yaşadıkları şehirlerdeki sorunların yeniden irdelenmesi,
 • Gençlerin tespit ettikleri ve / veya maruz kaldıkları bu sorunlara beraberce çözüm önerileri getirebilmeleri için alan yaratılması,
 • Bu çözüm önerilerini oluştururken gençlerin ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiğini deneyimlemeleri,

En nihayetinde ise gençler tarafından ortaya koyulan somut çözüm önerilerini içeren Öneri Belgesinin hazırlanarak ilgili paydaşlarla paylaşılması hedeflenmiştir.

Kent Forumları

Kampa katılım gösteren gençler tarafından İzmir ve Eskişehir’de kent forumu organize edilmiştir. Forumlarda kent hakkı bağlamındaki 16 başlık, proje katılımcısı olmayan kentte yaşayan başka gençlerin fikir ve görüşlerini almak için organize edilmiştir.

Konu başlıkları şu şekildedir:

EŞİTLİK / ADİLLİK HAKLARA ERİŞİM AKTİF VATANDAŞLIK / KATILIMCILIK
HİZMETLERİN NASIL SUNULDUĞU SUNULAN HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SUNULAN HİZMETLERE ETKİ EDEBİLİRLİK
A. Farklı Grupların Güvenlik ihtiyacı E. Kentlerde Sağlık I. Ulaşım ve Dolaşım
B. Cinsiyet ve Kent F. Gıda ve Kent İ. Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik (Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına katılmak)
C. Emek, Çalışma Hakkı ve Kent G. Barınma ve Kent J. Ekoloji ve Kent
D. Eğitime Erişim ve Kent H. Engellilik ve Kent K. Spor Yapmaya Erişim, Serbest Vakitlerin Değerlendirilmesi ve Kent

Kampta konuşulanların raporlarına buradan erişebilirsiniz:

İzmir Kent Forumu Raporu 

Eskişehir Kent Forumu

Sivil İzlemeler – İzdüşüm Raporu

İzmir ve Eskişehir’deki gençlerin Kasım 2021 – Şubat 2022 tarihleri arasında kent hakkı bağlamında, yaşadıkları kentleri izleme, gözlemleme ve raporlama deneyimi yaşadıkları sivil izleme uygulamalarının derlemelerini içeren raporda kent hakkı bağlamında 11 farklı başlık yer almaktadır.

Bu rapor Kent Hakkı Okulu’nda gençler tarafından gerçekleştirilen sivil izleme raporların derlemesidir.

Rapora buradan erişebilirsiniz: İzdüşüm Raporu 2022

Öneri Belgesi (Yerel Yönetimler, Sivil Toplum ve Gençler için)

Bu belgede yer alan tüm sorun ve çözüm önerileri, Hayalimdeki Şehir Kampı katılımcıları tarafından gündeme getirilmiştir. 22-24 Nisan 2022 tarihinde bir araya gelen 21 genç ve 4 yerel yönetim çalışanı 3 gün boyunca yaygın ögrenim metotları ile kurgulanmış oturumlara katılmıştır.

Bu öneri belgesi ile amacımız gençleri ve yerel yönetim çalışanlarının kent hakkı bağlamında gündeme getirdiklerini, kente dair sorunlar ve çözüm önerilerini,  benzer çalışmalar yapacak kurum ve kişiler için bir kaynak oluşturmak aynı zamanda yerel yönetimlerin Strateji Belgeleri’nde yer verebilecekleri faaliyetlere dair öngörü oluşturmaktır. Başka bir ifadeyle ihtiyaçları ortaya koymak ve ilgili çözüm önerilerini gençlerin ağzından duyurmaktır.

Belgeye buradan erişebilirsiniz: Öneri Belgesi_Kentime Değer

İzleme Değerlendirme Raporu

İzleme Değerlendirme raporuna buradan erişebilirsiniz. İ&D Raporu_Kentime Değer

KENTİME DEĞER MODELİNİ UYGULAMAK İSTEYEN STÖ ve YEREL YÖNETİMLER İÇİN

Gençlerin yerel katılımlarını artırmak ve aktif vatandaşlık becerilerini geliştirmek için bir araç arayışındaysanız Kentime Değer Modeli sizin için uygun olabilir. Kent Hakkı Okulu organize edebilir, kent hakkı bağlamında gençlerle kente dair farklı başlıkları öncesinde tartışabilir, sonrasında ise gençlerin sokağa çıkarak sivil izleme yapmaları için bir çalışma başlatabilirsiniz.

Burada konu başlıklarına ilişkin tartışma konu başlıklarını ve sivil izleme uygulama örnek sorularını bulabilirsiniz:

00. Kentime Değer Modeli

01. Sivil İzlemeye Giriş

02.Demokrasi Uygulamaları

03.Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik

04.Ulaşım Dolaşım Hakkı

05.Cinsiyet ve Kent

06.Engellilik ve Kent

07.Ekoloji ve Kent

08.Eğitime Erişim

09.Emek, Çalışma Hakkı ve Kent

10.Barınma ve Kent

11.Kültür ve Kent Sakinleri arası Kaynaşma

12.Kültürel Tarihi Miras

13. Gıda ve Kent

14. Kentlerde Sağlık

15. Farklı Grupların Güvenlik İhtiyacı

16.Spor ve Boş Zaman